Turistika je u nás velmi oblíbená, podobně je to s tábořením nebo houbařením. Pohybovat se v přírodě ale není jen tak jednoduché. Platí mnoho právních pravidel. Ochranu přírody a krajiny upravují zákony, ale také návštěvní řády národních parků a předpisy měst a obcí. Porušením se může zážitek z příjemné procházky pěkně prodražit. Zaplatit můžete pět, ale také i sto tisíc korun.

Když jste na procházce, můžete bez povolení přejít pozemky, které vlastní nebo má v nájmu stát, obec a také jiné právnické osoby. Volně ale nemůžete vstupovat na pozemky, které vlastní nebo má v nájmu jednotlivec, případně více lidí.

cesta v lese

„Jestliže se na pozemek vztahuje právo volného průchodu, jejich vlastník či nájemce musí průchod umožnit. Jako procházející však nesmíte při vstupu a pobytu na pozemku způsobit žádnou škodu, narušovat například soukromí, chovat se hlučně nebo jinak obtěžujícím způsobem,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Kde se něco pěstuje nebo chová, je situace samozřejmě přísnější. Není možné přecházet přes zastavěné pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky, které slouží k faremním chovům zvířat, ať už patří komukoli.

„V obdobích, kdy může dojít k poškození porostů či půdy, nesmíte procházet přes ornou půdu a louku. To stejné platí i pro pastviny, když je dobytek na pastvě,“ vyjmenovává Lukáš Zelený a pokračuje: „V prvních zónách národních parků a na celém území národních přírodních rezervací se smíte pohybovat jen po značených cestách.“

Chování v lese upravuje lesní zákon, paragraf 20

Rezervace a národní parky

V národních parcích, chráněných krajinných oblastech a národních rezervacích není povoleno vstupovat mimo vyhrazená místa, vyhazovat odpadky, tábořit a už vůbec ne rozdělávat ohně a vjíždět do těchto prostor motorovými vozidly. V národních parcích a národních přírodních rezervacích se nesmějí sbírat rostliny, výjimku představuje sběr lesních plodin, a nesmějí odchytávat živočichové.

Sportování jako horolezectví nebo jízda na kole, létání na padácích nebo závěsných kluzácích se v národních parcích a národních přírodních rezervacích je dovoleno jen na vyhrazených místech, na silnici, místní komunikaci. Další zákazy k ochraně přírody stanovují příslušné návštěvní řády parků a rezervací.

Příroda se neničí a neruší se klid

Tato pravidla jsou dobře známá, přesto to často vypadá, jako by to lidem nebylo úplně jasné. Ať už jde o chráněné území nebo ne, platí, že se v přírodě nesmí rušit klid a ani se nesmí provádět činnosti, které přírodu ničí. Mezi zakázané věci patří provádění terénních úprav a staveb, sbírání a těžba nerostů, sbírání semen a sazenic.

Zakázáno je i vcházet na oplocená místa a místa označená zákazem vstupu. Do lesa se vstupuje na vlastní nebezpečí. Na kole, koních, saních a lyžích se nesmí jezdit mimo lesní cesty. Rozdělat si oheň a udržovat ho, můžete alespoň 50 metrů od kraje lesa. V lese se také nesmí kouřit a odhazovat hořící nebo doutnající předměty.

„Skautům není třeba připomínat, že na chráněných územích je zakázané tábořit mimo vyhrazená místa. Stejný zákaz platí i pro táboření v lesích. Táboření mohou zakazovat i obecní předpisy. Přespávat můžete tam, kde to není výslovně zakázáno. Od táboření se přespávání liší tím, že si při nocování v lese nesmíte například postavit stan ani připravit jídlo. Zjednodušeně řečeno, po přespání po vás má zůstat nejvýše zválená tráva. Přespíte-li na jednom místě více nocí, už by se jednalo o táboření,“ vysvětluje Lukáš Zelený.

Kde se mohou sbírat lesní plody

Za poklady lesa můžete všude tam, kde se to smí, ale pouze pro vlastní potřebu. Zakázáno je sbírat chráněné druhy hub. Veškerý sběr také musí být prováděn tak, aby nepoškozoval les, třeba při sběru borůvek se nesmí používat hřebeny.

Pes v lese má být na vodítku

„Dělá-li vám při toulkách společnost pes, měli byste ho mít v lese na vodítku. Psa totiž může zastřelit myslivecká stráž v domnění, že jde o toulavého psa pronásledujícího zvěř ve vzdálenosti větší než 200 metrů od nejbližšího obydlí,“ varuje Lukáš Zelený.

Zastřelit není možno psy ovčáckých a loveckých plemen, slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební psy. Sice je možné, se později přít o to, jestli myslivec postupoval za dané situace v souladu se zákonem, ale mrtvého psa už nikdo neoživí.

Udílení pokut

Pokuty podle lesního zákona většinou ukládá obecní úřad obce s rozšířenou působností. S ohledem na ochranu přírody se do toho může vložit i Česká inspekce životního prostředí. Pokud by se jednalo o velmi vážný případ poškození lesa, mohlo by se jednat o trestný čin, kde by vyšetřovaly orgány činné v trestním řízení

Zdroj: dTest

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: